പോലീസുകാര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനില്‍ സാധനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ മൊബൈല്‍ ആപ്പ്- ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം

പോലീസുകാര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനില്‍ സാധനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ മൊബൈല്‍ ആപ്പ്- ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം