തൃക്കാക്കരയിൽ മുൻതൂക്കം ആർക്കാണ്?

തൃക്കാക്കരയിൽ മുൻതൂക്കം ആർക്കാണ്?