രാജ്യത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ബുരാരി കൂട്ടമരണം

രാജ്യത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ബുരാരി കൂട്ടമരണം