ഇക്‌ഡോറിലെ ജയിലില്‍ തടവ്പുള്ളികള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ല്‍ത്തില്‍ മരണം 116 ആയി

ഇക്‌ഡോറിലെ ജയിലില്‍ തടവ്പുള്ളികള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ല്‍ത്തില്‍ മരണം 116 ആയി