Samantha Botts flows through the PNW

Samantha Botts, age 10, has some serious flow