തിരുവനന്തപുരം ആർസിസിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ യുവാവിനെ മര്‍ദിച്ചതായി പരാതി

തിരുവനന്തപുരം ആർസിസിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ യുവാവിനെ മര്‍ദിച്ചതായി പരാതി