ഫോണ്‍കെണി; പരാതിക്കാരനായ എസ്ഐ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതായി സംശയം

ഫോണ്‍കെണി; പരാതിക്കാരനായ എസ്ഐ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതായി സംശയം