വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക്‌ മൊബൈൽ നൽകി സേറക്കുട്ടിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം

വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക്‌ മൊബൈൽ നൽകി സേറക്കുട്ടിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം