ജി സുധാകരനോളം സ്വാധീനമുള്ള നേതാവ് ആലപ്പുഴയിലെ സിപിഎമ്മിൽ ഇല്ലെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ

ജി സുധാകരനോളം സ്വാധീനമുള്ള നേതാവ് ആലപ്പുഴയിലെ സിപിഎമ്മിൽ ഇല്ലെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ