പ്രഥമ വനിതാ ഐപിഎല്ലിനുള്ള ടീമുകളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

പ്രഥമ വനിതാ ഐപിഎല്ലിനുള്ള ടീമുകളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു