നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളിക്കേസ്; പ്രതികളുടെ വിടുതൽ ഹർജി തള്ളി

നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളിക്കേസ്; പ്രതികളുടെ വിടുതൽ ഹർജി തള്ളി