ചരിത്രത്തിൽ മാർച്ച് 16; 1948ൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ കപ്പൽ ജല ഉഷ നീരണിഞ്ഞു

ചരിത്രത്തിൽ മാർച്ച് 16; 1948ൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ കപ്പൽ ജല ഉഷ നീരണിഞ്ഞു