'കാലടി പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം'; തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് | Kochi Beats

'കാലടി പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം'; തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് | Kochi Beats