ചേവായൂരിൽ നടുറോഡിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു

ചേവായൂരിൽ നടുറോഡിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു