കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലയോരമേഖലയിൽ കനത്ത മഴ. കട്ടിപ്പാറ തലയാട് കൂരാച്ചുണ്ട് ചെമ്പനോട കക്കയം ഭാഗങ്ങളാണ് മഴ കനക്കുന്നത്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലയോരമേഖലയിൽ കനത്ത മഴ. കട്ടിപ്പാറ തലയാട് കൂരാച്ചുണ്ട് ചെമ്പനോട കക്കയം ഭാഗങ്ങളാണ് മഴ കനക്കുന്നത്.