ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണ രംഗത്ത് സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനമുണ്ടാകുമെന്നും ISRO ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ്

ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണ രംഗത്ത് സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനമുണ്ടാകുമെന്നും ISRO ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ്