ദേശീയപാതയിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ഹാഷിം മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ

ദേശീയപാതയിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ഹാഷിം മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ