ടെക്‌നിക്കലായി കൃഷിയറിയില്ല. പക്ഷേ സുലൈമാന്റെ നാരങ്ങക്കൃഷി സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ്

ടെക്‌നിക്കലായി കൃഷിയറിയില്ല. പക്ഷേ സുലൈമാന്റെ നാരങ്ങക്കൃഷി സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ്