പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവന എൽഡിഎഫ് ചർച്ച ചെയ്തില്ല

പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവന എൽഡിഎഫ് ചർച്ച ചെയ്തില്ല