സംവരണ സീറ്റില്‍ ജാതി നോക്കാതെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ എങ്ങനെ നിര്‍ത്തും; എസ്. രാജേന്ദ്രനെതിരേ എം.എം മണി

സംവരണ സീറ്റില്‍ ജാതി നോക്കാതെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ എങ്ങനെ നിര്‍ത്തും; എസ്. രാജേന്ദ്രനെതിരേ എം.എം മണി