ബി.എച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ; എംവിഡിയെ പേടിക്കാതെ രാജ്യം മുഴുവൻ ഉപയോ​ഗിക്കാവുന്ന ഒറ്റ രജിസ്ട്രേഷൻ

ബി.എച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ; എംവിഡിയെ പേടിക്കാതെ രാജ്യം മുഴുവൻ ഉപയോ​ഗിക്കാവുന്ന ഒറ്റ രജിസ്ട്രേഷൻ