خامنه ای: خلیفه دوم حاکم مصر را بخاطر «سیلی» پسرش مجازات کرد