അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന കിനാശ്ശേരി - വക്രദൃഷ്ടി

അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന കിനാശ്ശേരി - വക്രദൃഷ്ടി