കര്‍ഷക സമരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നിഹാംഗ് സിഖ്

കര്‍ഷക സമരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നിഹാംഗ് സിഖ്