രണ്ടു പിണറായി വിജയനാന്നല്ലോ നമ്മക്ക് ഇള്ളത്. ഒന്ന് ഇന്ദ്രനേം ചന്ദ്രനേം പേടിയില്ലാത്ത പഴേ പിണറായി വിജയൻ. ഓൾഡ് വേഷൻ. രണ്ടാമത്തേത് ഇ ഡി യേയും വി ഡി യേയും പേടിയില്ലാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ പിണറായി വിജയൻ..ന്യൂ വേഷൻ.

രണ്ടു പിണറായി വിജയനാന്നല്ലോ നമ്മക്ക് ഇള്ളത്. ഒന്ന് ഇന്ദ്രനേം ചന്ദ്രനേം പേടിയില്ലാത്ത പഴേ പിണറായി വിജയൻ. ഓൾഡ് വേഷൻ. രണ്ടാമത്തേത് ഇ ഡി യേയും വി ഡി യേയും പേടിയില്ലാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ പിണറായി വിജയൻ..ന്യൂ വേഷൻ.