കോഴിക്കോട് പാളയം മാർക്കറ്റിൽ പച്ചക്കറി വില കുറഞ്ഞു

കോഴിക്കോട് പാളയം മാർക്കറ്റിൽ പച്ചക്കറി വില കുറഞ്ഞു