പ്രകടനമായി ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർമാർ തിരുവനന്തപുരം ന​ഗരസഭയിലേക്ക്...

പ്രകടനമായി ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർമാർ തിരുവനന്തപുരം ന​ഗരസഭയിലേക്ക്...