ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ സപ്ലൈകോയിൽ നിയമിച്ചതിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പരസ്പര വിമർശനം

ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ സപ്ലൈകോയിൽ നിയമിച്ചതിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പരസ്പര വിമർശനം