'പിണറായി വിജയനേം കൊണ്ടേ ഈ പ്രതിഷേധം അവസാനിക്കുകയുള്ളു'; ടി സിദ്ധിഖ്

'പിണറായി വിജയനേം കൊണ്ടേ ഈ പ്രതിഷേധം അവസാനിക്കുകയുള്ളു'; ടി സിദ്ധിഖ്