വയോധിക മരിച്ചത് മരുന്നുമാറി കുത്തിവെച്ചതിനെ തുടർന്നെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കൾ

വയോധിക മരിച്ചത് മരുന്നുമാറി കുത്തിവെച്ചതിനെ തുടർന്നെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കൾ