നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ശേഷിയില്ല; സ്കൂൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച് മാനേജർ

നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ശേഷിയില്ല; സ്കൂൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച് മാനേജർ