ഒറ്റ ദിവസം 2.61 ലക്ഷം രോ​ഗികൾ, ഇന്ത്യയിൽ കുതിച്ചുയർന്ന് കോവിഡ് കേസുകള്‍

ഒറ്റ ദിവസം 2.61 ലക്ഷം രോ​ഗികൾ, ഇന്ത്യയിൽ കുതിച്ചുയർന്ന് കോവിഡ് കേസുകള്‍