കൊല്ലം ഏരൂരിൽ അമ്മയും രണ്ട് മക്കളും കിണറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. കിണറ്റിൽ ചാടിയ മകൻ മരിച്ചു. ഇരണൂർകരിക്കം സ്വദേശി അഖിലാണ് മരിച്ചത്. അമ്മയെയും മകളെയും പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കൊല്ലം ഏരൂരിൽ അമ്മയും രണ്ട് മക്കളും കിണറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. കിണറ്റിൽ ചാടിയ മകൻ മരിച്ചു. ഇരണൂർകരിക്കം സ്വദേശി അഖിലാണ് മരിച്ചത്. അമ്മയെയും മകളെയും പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.