പിഎഫ്ഐയെ കേരളം പേടിക്കണോ?

പിഎഫ്ഐയെ കേരളം പേടിക്കണോ?