തിയറ്ററിൽ ചിരി പടർത്തി 'ജാനകി ജാനേ'

തിയറ്ററിൽ ചിരി പടർത്തി 'ജാനകി ജാനേ'