പെന്‍ഷന് അപേക്ഷിക്കാന്‍ വികലാംഗ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് വേണം; 6 വര്‍ഷമായി ദുരിത ജീവതത്തില്‍ സുഭാഷ്

പെന്‍ഷന് അപേക്ഷിക്കാന്‍ വികലാംഗ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് വേണം; 6 വര്‍ഷമായി ദുരിത ജീവതത്തില്‍ സുഭാഷ്