കൈവശ വനഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരംമുറിച്ച് കടത്തിയ അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ

കൈവശ വനഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരംമുറിച്ച് കടത്തിയ അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ