لایو پرسش و پاسخ ۲۶ ژانویه - برای برنامه خوداشتغالی و ویزای تحصیلی میتوان همزمان اقدام کرد؟

لایو پرسش و پاسخ ۲۶ ژانویه - برای برنامه خوداشتغالی و ویزای تحصیلی میتوان همزمان اقدام کرد؟