ഒമാനിൽ നിന്നും യുഎഇയിലേക്ക് ഇനിയൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര; ​ജിസിസി റെയിൽപാതയ്ക്ക് പച്ചക്കൊടി

ഒമാനിൽ നിന്നും യുഎഇയിലേക്ക് ഇനിയൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര; ​ജിസിസി റെയിൽപാതയ്ക്ക് പച്ചക്കൊടി