ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലച്ചിത്ര മേളയായ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് നാളെ തിരശ്ശീല ഉയരും

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലച്ചിത്ര മേളയായ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് നാളെ തിരശ്ശീല ഉയരും