നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കർണാടകത്തിന് 5000 കോടി

നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കർണാടകത്തിന് 5000 കോടി