پوتین: نتایج مذاکرات آستانه باعث ثبات در تمام خاورمیانه خواهد بود