കടമ്മനിട്ട കവിത, 'കുറത്തി'ക്ക് ചുമര്‍ ചിത്രമൊരുങ്ങുന്നു

കടമ്മനിട്ട കവിത, 'കുറത്തി'ക്ക് ചുമര്‍ ചിത്രമൊരുങ്ങുന്നു