ഹരിത വിഷയത്തിന്റെ പുറകേ നടക്കാന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നാണമില്ലേയെന്ന് പിഎംഎ സലാം

ഹരിത വിഷയത്തിന്റെ പുറകേ നടക്കാന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നാണമില്ലേയെന്ന് പിഎംഎ സലാം