തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദേശപത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിച്ചതോടെ സ്ഥാനാർഥി ചിത്രം തെളിഞ്ഞു. ആകെ എട്ട് സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സര രംഗത്ത്. ഉമാ തോമസിന്റെ പേരാണ് ബാലറ്റിൽ ഒന്നാമത്.

തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദേശപത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിച്ചതോടെ സ്ഥാനാർഥി ചിത്രം തെളിഞ്ഞു. ആകെ എട്ട് സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സര രംഗത്ത്. ഉമാ തോമസിന്റെ പേരാണ് ബാലറ്റിൽ ഒന്നാമത്.