ബസിന്റെ ഡോറിൽ തൂങ്ങിയുള്ള യാത്രക്കിടെ വിദ്യാർഥിക്ക് പരിക്ക്

ബസിന്റെ ഡോറിൽ തൂങ്ങിയുള്ള യാത്രക്കിടെ വിദ്യാർഥിക്ക് പരിക്ക്