കനത്ത മഴയിൽ വീടുകൾ തകർന്നു; നാല് കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ

കനത്ത മഴയിൽ വീടുകൾ തകർന്നു; നാല് കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ