കോവിഡ് കാലത്ത് ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കാം- ഡോ. ജയേഷ് ഭാസ്‌ക്കരന്‍

കോവിഡ് കാലത്ത് ഹൃദയ ദിനാചരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഡോ. ജയേഷ് ഭാസ്‌ക്കരന്‍