പേരിൽ മാത്രമേ ഡ്രാ​ഗൺ ഉള്ളൂ, വംശനാശഭീഷണിയിലാണ് ഈ ഭീമൻ പല്ലി വർ​ഗം

പേരിൽ മാത്രമേ ഡ്രാ​ഗൺ ഉള്ളൂ, വംശനാശഭീഷണിയിലാണ് ഈ ഭീമൻ പല്ലി വർ​ഗം