ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കളായ വൺ വെബിന് വേണ്ടി ISRO 36 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചു

ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കളായ വൺ വെബിന് വേണ്ടി ISRO 36 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചു